Gréckokatolícka cirkev
farnosť Torysky
filiálka Nižné Repaše

Duch Svätý vychádza z Otca ako z prvého počiatku, a pretože Otec ho od večnosti dáva synovi, vychádza z otca i syna spoločne.
Sv. Augustín


hwww.lifenews.sk

Vyveska

www.kumran.sk

www.magnificat.sk

www.forumzivota.sk

spz.pavolmaria.org

www.cbreurope.sk

www.instituteofleoxiii.org


Osobnosti farnosti Torysky

Ján Bradáč (JOANNES BRADACS EPPUS MUNKACSIENSIS MARAMOROS) ( 1732 – 1772)


Medzi významné osobnosti ako gréckokatolíckej cirkvi tak aj farnosti Torysky jednoznačne patrí mukačevský biskup Ján Bradáč. A práve 14. februára 1732 sa v Toryskách narodil významný mukačevský gréckokatolícky biskup Ján Bradáč (1732-1772). Pokrstený bol v ten istý deň v miestnom gréckokatolíckom chráme zasvätenom svätému Michalovi archanjelovi vtedajším toryským farárom o. Jánom Dudinským. Gymnaziálne štúdia absolvoval v Spišskej Kapitule a v Levoči. Filozofické a teologické štúdia zavŕšil na jezuitskom kolégiu sv. Adalberta v Trnave v roku 1756 a už 30. septembra 1755 bol v kláštore sv. Mikuláša na Černečej hore neďaleko Mukačeva prijal kňazskú vysviacku. VIAC

Autor: PhDr.Juraj BrinckoMichal Kotradov kňaz, kanonik, pedagóg, publicista, aktivista na poli vzdelanosti a cirkvi, rektor kňazského seminára


Medzi najdôležitejšie výchovno-vzdelávacie inštitúcie v každom biskupstve patrí bohoslovecká (teologická) fakulta a kňazský seminár. Podľa dekrétov Tridentského koncilu (1545-1563) v každej eparchii mali byť zriaďované kňazské semináre pre formáciu a výchovu kňazského dorastu. Hoci sa tieto dekréty priamo nevzťahovali na eparchie vedené zjednotenými biskupmi byzantského obradu, predsa však boli postupne zriaďované aj nimi. Dôvodom bola potreba vzdelávania a formovania budúcich kňazov, lebo od kvality ich pastoračného pôsobenia závisel duchovný vzrast viery v živote veriacich. VIAC

Autor: prof. ThDr. Peter Šturák PhD.Dnes je Nedela 19.novembra 2017.
Dnes oslavuje meniny Alžbeta
Zajtra oslavuje meniny Félix

Najbližšie liturgie: